Γραμματείες

Υπεύθυνοι και Συντονιστές

Αναπληρωτές Υπεύθυνοι Επιμόρφωσης Στελεχών:

Φώτης Βρέκος

Κατερίνα Οικονόμου

Νίκος Παπαχρήστος

 

Συντονιστής του Διαγραμματειακού οργάνου: Δημήτρης Παπαγγελόπουλος.

Επιτροπές
Οικονομική Επιτροπή Πόρων και Διαφάνειας