Επενδύσεις, περιφερειακή ανάπτυξη, καινοτομία, μεταποίηση και εξωστρέφεια