Λιάνα
Σταθοπούλου

Είναι απόφοιτος του «Τμήματος Οικονομικών Επιστημών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έχει Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών στην Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη του «Τμήματος Εφαρμοσμένων Οικονομικών» του Παντείου Πανεπιστημίου και Δίπλωμα Εξειδίκευσης στην Οικονομική Ανάλυση και την Αξιολόγηση Επιχειρήσεων του «Τμήματος Οικονομικών Επιστημών» του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Είναι Εσωτερικός Ελεγκτής ενταγμένη στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών – Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με Άδεια Λογιστή Φοροτέχνη Α΄ Τάξης. Από το 2003 απασχολείται ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε θέματα οικονομικής ανάλυσης και ελέγχων, ιδιαίτερα σε σχέση με την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και μελετών βιωσιμότητας, ενώ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στους τομείς εσωτερικού ελέγχου, κανονιστικής συμμόρφωσης, εταιρικής διακυβέρνησης και εντοπισμού απάτης. Διετέλεσε μέλος της επιτροπής του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για την απλοποίηση του ΠτΚ.