Μαρία
Σπυριδάκη

Μαρία Σπυριδάκη, 43 ετών. Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Masters) στον Τομέα Διεθνών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Δημόσιο Διεθνές & Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο.

Διατηρεί δικηγορικό γραφείο στον Πειραιά ενώ παράλληλα ανήκει και στη Νομική Υπηρεσία της Cosco Shipping - ΟΛΠ ΑΕ. Είναι Μέλος νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του ΥΕΝ, Μέλος Επιτροπής του ΟΛΠ ΑΕ για τη σύνταξη του Κανονισμού Συνάψεως και Εκτέλεσης Συμβάσεων, Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της εταιρίας ΟΛΠ ΑΕ.

6974659210, Πειραιάς