Οι Γραμματείες είναι όργανα της Κεντρικής Οργάνωσης, με αρμοδιότητα την οργανωτική και λειτουργική ανάπτυξη, κατεύθυνση και συντονισμό των αντίστοιχων τομέων τους.